Biblia ni nini? Je Neno hilo lipo katika biblia yenyewe?.

  Maswali ya Biblia, Uncategorized

BIBLIA NI NINI?

Chimbuko la Neno Biblia, ni kutoka katika lugha ya Kiyunani, lenye maana ya “Mkusanyiko wa vitabu vitakatifu” Kikiwa kimoja kinaitwa Biblioni, lakini vikiwa vingi huitwa Biblia.

Na vilizoeleka kuitwa hivyo kwasababu vitabu vya awali vya agano jipya, sehemu kubwa viliandikwa katika lugha hii ya Kiyunani, Kwahiyo vilipokusanywa Pamoja viliendelea kuitwa hivyo hivyo kiyunani Biblia kwa kipindi chote.

Hivyo huwezi kukuta neno hili ndani yake, kwasababu ni Neno la wasifa. {Vitabu vitakatifu}. Hakuna asiyejua hilo. Na ndio maana biblia angalizo kali limetolewa kwa yeyote atakayejaribu kuongeza au kupunguza kitu chochote ndani yake.

Ufunuo 22:18 “Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mtu ye yote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki.

19 Na mtu ye yote akiondoa lo lote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima, na katika ule mji mtakatifu, ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki”.

Biblia ni kitabu kilichoandikwa na Mungu mwenyewe kupitia wanadamu aliowachagua kulingana na wakati na majira. Na  sio kitabu chenye mawazo afu fikra za mwanadamu yeyote. Tunalithibitisha hilo katika;

2Petro 1:20 “Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu.

21 Maana unabii haukuletwa po pote kwa mapenzi ya mwanadamu; bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu”.

Ndani ya biblia utakutana na Historia ya mwanadamu, ya  mataifa, na watu wa Mungu, Vilevile utapata uponyaji wa Roho, mwili na Nafsi, Halikadhalika utakutana na Tabiri za mambo yajayo ya siku za mwisho na umilele.

Biblia imegawanyika katika Sehemu kuu mbili.

Sehemu ya kwanza ni Agano la Kale. Na Sehemu ya pili ni Agano jipya. Ambayo yote kwa Pamoja yanaunda vitabu 66. Agano la Kale likiwa na vitabu 39, Agano jipya likiwa limeundwa na vitabu 27.

Biblia yote inamlenga mtu mmoja, ambaye ni YESU KRISTO MWOKOZI  wa Ulimwengu. Ikiwa na maana vitabu vyote 66, kwa namna moja au nyingine vinamuelezea Kristo, na ukombozi wake, kwa mwanadamu, yenye ndio kiini cha Vitabu hivyo.

Kulikuweko na vitabu vingine vingi, vijulikanavyo kama vitabu vya Apokrifa, ambavyo vinaaminiwa na baadha ya madhehebu duniani, kwamba vingejumuishwa katika orodha ya vitabu vitakatifu.

Lakini vilisadikika tangu zamani za mitume kuwa havikuvuviwa na Roho Mtakatifu, kwasababu vinakinzana na mafundisho ya msingi Ya mitume, ambayo yalimlenga Kristo Yesu.

Hivyo Hakikisha biblia uliyonayo, inayojumla ya vitabu 66, na si Zaidi. Na vitabu vyenyewe ndio hivi.

Agano la Kale

 1. Mwanzo
 2. Kutoka
 3. Mambo ya Walawi
 4. Hesabu
 5. Kumbukumbu la Torati
 6. Yoshua
 7. Waamuzi
 8. Ruthu
 9. 1Samweli
 10. 2Samweli
 11. 1Wafalme
 12. 2Wafalme
 13. 1Mambo ya Nyakati
 14. 2 Mambo ya Nyakati
 15. Ezra
 16. Nehemia
 17. Esta
 18. Ayubu
 19. Zaburi
 20. Mithali
 21. Mhubiri
 22. Wimbo ulio bora
 23. Isaya
 24. Yeremia
 25. Maombolezo
 26. Ezekieli
 27. Danieli
 28. Hosea
 29. Yoeli
 30. Amosi
 31. Obadia
 32. Yona
 33. Mika
 34. Nahumu
 35. Habakuki
 36. Sefania
 37. Hagai
 38. Zekaria
 39. Malaki

Agano Jipya

 1. Mathayo
 2. Marko
 3. Luka
 4. Yohana
 5. Matendo
 6. Warumi
 7. 1Wakorintho
 8. 2Wakorintho
 9. Wagalatia
 10. Waefeso
 11. Wafilipi
 12. Wakolosai
 13. 1Wathesalonike
 14. 2Wathesalonike
 15. 1Timotheo
 16. 2Timotheo
 17. Tito
 18. Filemoni
 19. Waebrania
 20. Yakobo
 21. 1Petro
 22. 2Petro
 23. 1Yohana
 24. 2Yohana
 25. 3Yohana
 26. Yuda
 27. Ufunuo

Bwana akubariki.

LEAVE A COMMENT